Dla wykazania Wyborcom naszej konsekwencji w realizowaniu zasad regulaminu Stowarzyszenia pokazujemy jego pełny tekst ze wskazaniem pkt. 6 pod.7

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

„NIEZALEŻNI"

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „NIEZALEŻNI". W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
6. Cele Stowarzyszenia to:


1. Integracja osób przyznających się do szczególnych więzi z miastem Bytom
2. Popularyzowanie postawy identyfikowania się i artykułowania troski o przyszłość Bytomia
3. Działania uświadamiające dorobek, tradycje, wartość historyczną oraz aktualny potencjał i perspektywy miasta i mieszkańców
4. Podejmowanie prób inspirowania samorządu miasta wartościowymi propozycjami Bytomian
5. Działania zmierzające do aktywizacji społecznej osób o szczególnym a nie wykorzystywanym dotąd potencjale z uwagi między innymi na :

- niechęć do przynależności organizacyjnej

- zniechęcenie odbiorem aktualnej rzeczywistości

- brak precyzyjnie zdefiniowanej, możliwej do zaakceptowania platformy społecznej

- ograniczenia aktywności publicznej w związku z wykonywaną pracą zawodową

- nadmierną skromność

6. Humanizacja relacji w przestrzeni publicznej

- poprawa poziomu debaty publicznej

- ucywilizowanie dyskursu publicznego

- edukacja dla demokracji

7. Utworzenie Komitetu Wyborczego po ogłoszeniu wyborów samorządowych 2018

8. Przywrócenie nadziei na powstrzymanie upadku i rozwój miasta


7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1. spotkania i wymianę doświadczeń, odczuć, opisów szczególnych zdarzeń związanych z miastem
2. zachęcanie, mobilizowanie do przełamywania wewnętrznych barier i oporów w manifestowaniu przywiązania i zaangażowania w sprawy Bytomia
3. promowanie Bytomia
4. tworzenie atmosfery mody na Bytom
5. działania na rzecz poprawy wizerunku miasta


8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą w głosowaniu jawnym podjętą zwykłą większością głosów w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
10. Członek ma prawo:


1. udziału w spotkaniach Stowarzyszenia
2. wybierania i bycia wybieranym do udziału we wszelkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia
3. występowania z inicjatywami na Zebraniu Członków
4. udzielania poręczenia nowym członkom Stowarzyszenia


11. Członek obowiązany jest do:


1. przestrzegania zasad regulaminu i uchwał Stowarzyszenia oraz do regularnego opłacania składek członkowskich
2. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
3. wspierania i propagowania działalności Stowarzyszenia


12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:


1. pisemnej rezygnacji
2. skreślenia wskutek braku wpłat składek przez okres 9 miesięcy
3. wykluczenia wskutek utraty zaufania u pozostałych członków Stowarzyszenia
4. śmierci członka Stowarzyszenia
5. rozwiązania Stowarzyszenia


13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego ponowna decyzja jest ostateczna.
14. Władzami Stowarzyszenia są:


1 .Zebranie Członków
2. Przedstawiciel


15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia :


1. podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia przy czym w sprawach określonych w punkcie 18 ppkt 4 i 10 wymagana jest obecność 2/3 członków
2. w sprawach określonych w punkcie 18 ppkt. 5 - 9 wymagana jest zgoda wszystkich członków Stowarzyszenia


17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
18. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in. podejmowanie następujących decyzji :

1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
3. przyjmowanie i odwoływanie członków
4. uchwalanie zmian regulaminu
5. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
6. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
7. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
8. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
9. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
10. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia


19. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:


1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
3. zwoływanie Zebrania Członków
4. realizacja zadań Stowarzyszenia


22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej czynności zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:


1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł


23. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:


1. składek członkowskich
2. darowizn
3. spadków, zapisów
4. dochodów z majątku Stowarzyszenia
5. zbiórek publicznych (ofiarności publicznej)
6. dotacji


24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach